.
Autobanden Truckbanden Landbouwbanden Industriebanden Grondverzetbanden Home Mobiele service Profiel Links Contact
© Wiersma Banden Joure  Telefoon: 0513-418458    Email: info@wiersmabanden.nl
Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden  1-1	Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Wiersma Banden v.o.f. gevestigd te Joure, hierna te noemen Wiersma, aangegaan. 1-2	De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Wiersma zijn algemene voorwaarden. 1-3	Bijzondere van Wiersma zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.  Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden. 2-1 Wiersma aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen       en en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepas-    selijkheid van de algemene voorwaarden van Wiersma onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die        algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden. 2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Wiersma aanvaard onder bovengenoemde condities     en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet   automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden. Artikel 3 Aanbiedingen. 3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 3-2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Wiersma, exclusief omzet-    belasting en exclusief emballage. 3-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Wiersma zijn aan wijziging onderhevig zonder vooraf-    Gaand bericht, zij binden Wiersma niet. Artikel 4 Afspraken. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Wiersma binden de laatste niet, voorzover ze door Wiersma niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. Artikel 5 Overeenkomst. 5-1	De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Wiersma door      zijn schriftelijk/mondelinge bevestiging. 5-2	Elke met Wiersma aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Wiersma zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Wiersma zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden. 5-3	Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Wiersma bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven. Artikel 6 Prijzen. 6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. 6-2	Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Wiersma niet. 6-3	Indien na de overeenkomst en prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen     ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene     omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. 6-4	Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide     partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.  Artikel 7 Gedeeltelijke levering. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering aan goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.  Artikel 8 Emballage. Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Wiersma. Artikel 9  Aanbetaling. Wiersma is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van Wiersma de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt. Artikel 10 Vervoer. De verzending geschiedt op de wijze als door Wiersma aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.  Artikel 11 Leveringstermijnen. 11-1	Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. 11-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Wiersma      zijn de goederen te leveren. 11-3	Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdracht- gever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Artikel 12 Meer- en minderwerk. 12-1	Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 12-2	Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of      schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. 12-3	Door Wiersma te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 12-4	De toepasselijkheid van het in artikel 7A: 1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  Artikel 13 Wijziging van de opdracht. 13-1	Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of  namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 13-2	Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Wiersma ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 13-3	Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen 	overeengekomen levertijd door Wiersma buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. Artikel 14 Annuleren. 14-1	Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Wiersma reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Wiersma als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Wiersma te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.  14-2	Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Wiersma zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.  Artikel 15 Reclame. 15-1	Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Wiersma terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Wiersma wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Wiersma dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij      overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te      worden ondertekend. 15-3	Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke      deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die      in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 15-4	Indien de reclame naar het oordeel van Wiersma c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij      hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde      goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele      toestand. Wiersma is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.  Artikel 16 Garantie. 16-1	Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Wiersma aan de      opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal –en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Wiersma zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Wiersma na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. 16-2	Voor alle goederen en materialen die Wiersma niet zelf vervaardigd verleend hij nooit meer      garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op      geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht. 16-3	Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks-resp. importeurs- of groothandelgarantie      gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Artikel 17 Retentierecht. Wanneer Wiersma goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Artikel 18 Aansprakelijkheid. 18-1	Wiersma is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als      direct of indirect gevolg van : A: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; B. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere         personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.  18-2	Wiersma is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de      factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het      werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en /of derden, voorzover ontstaan door grove      schuld van Wiersma of van hen, die door Wiersma te werk zijn gesteld. 18-3	Wiersma zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een      opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld. Artikel 19 Overmacht. 19-1	Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Wiersma of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Wiersma, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Wiersma, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitlelijke omstandigheden meebrengen, leveren door Wiersma overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 19-2	Wiersma is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om      de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de      buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud. 20-1	Zolang Wiersma geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met      betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van      Wiersma. 20-2	Wiersma heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige      opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling      aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen      wordt gelegd. 20-3	Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de      opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding. 21-1	Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in      gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 21-2	Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Wiersma ingeval van wanprestatie het      recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder      rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze. 21-3	De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Wiersma eveneens, indien de opdrachtgever in      staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij      surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in      beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt      overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze      gevallen zullen alle vorderingen, die Wiersma op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.            Artikel 22 Betaling 22-1	Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders      is overeengekomen. 22-2	Wiersma is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn      door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen,      gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. 22-3	Wiersma is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten,      zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,      waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder      en incassobureau. 22-4	De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met      een minimum van 75,00 euro. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle      kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Wiersma zich heeft verzekerd van      de hulp van een derde blijkt de grootte en gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke      kosten. Artikel 23 Toepasselijk recht. Op alle door Wiersma gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Artikel 24 Geschillen. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijk Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Wiersma, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. Autobanden Truckbanden Landbouwbanden Industriebanden Grondverzetbanden Autobanden Truckbanden Landbouwbanden Industriebanden Grondverzetbanden Autobanden Truckbanden Landbouwbanden Industriebanden Grondverzetbanden Autobanden Truckbanden Landbouwbanden Industriebanden Grondverzetbanden Autobanden Truckbanden Landbouwbanden Industriebanden Grondverzetbanden Autobanden Truckbanden Landbouwbanden Industriebanden Grondverzetbanden Autobanden Truckbanden Landbouwbanden Industriebanden Grondverzetbanden Home Mobiele service Profiel Links Contact Autobanden Truckbanden Landbouwbanden Industriebanden Grondverzetbanden Autobanden Truckbanden Landbouwbanden Industriebanden Grondverzetbanden DE KRACHT VAN DE COMBINATIE Bezoek ons ook op facebook.
Leveringsvoorwaarden van Wiersma Banden V.O.F